Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

donation                remote                cosy                minority

A.

donation               

B.

 remote                

C.

cosy                

D.

minority

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

minority

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...