Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

cosy              constancy               hostess              host

A.

cosy             

B.

 constancy               

C.

hostess              

D.

host

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

constancy

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...