Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

 treasure                  scream                 sneaky               cheat

A.

treasure                  

B.

scream                 

C.

sneaky               

D.

cheat

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cheat

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...