Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

embrace             embarrassing               enthusiasm             memorable

A.

embrace             

B.

embarrassing               

C.

enthusiasm             

D.

memorable

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

memorable

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...