Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

 pageant                peak                 each             dream

A.

pageant                

B.

peak                

C.

 each             

D.

dream

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

pageant 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...