Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

 beauty                apply                 physical              entirely

A.

 beauty                

B.

apply                

C.

 physical             

D.

 entirely

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

apply

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...