Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

teaching             aching              children              such

A.

teaching            

B.

 aching              

C.

children             

D.

 such

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

aching

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...