Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

window                     flow                     know                       now

A.

window                     

B.

flow                     

C.

know                       

D.

now

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

now

Phần gạch chân "ow" trong từ "now" có phiên âm "au" còn trong các từ còn lại "ou"

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...