Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

window                     flow                     know                       now

A.

window                     

B.

flow                     

C.

know                       

D.

now

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

now

Phần gạch chân "ow" trong từ "now" có phiên âm "au" còn trong các từ còn lại "ou"

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...