Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

relax                  chat                      famous                      calculation

A.

relax                  

B.

chat                      

C.

famous                      

D.

calculation

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

famous        

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...