Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

 guarantee           teen            keep              cheerful

 

A.

guarantee           

B.

teen            

C.

keep              

D.

cheerful

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cheerful

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...