Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

idea              cheat               beat               beach

 

A.

idea              

B.

cheat              

C.

 beat               

D.

beach

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

idea

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...