Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

early                 near                   hear                     appear

A.

early                 

B.

near                   

C.

hear                     

D.

appear

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

early        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...