Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

photos               social                    another                     broke

A.

photos               

B.

social                    

C.

another                     

D.

broke

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

another      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...