Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

 punctual               detention                 practical                  together

A.

punctual               

B.

detention                 

C.

practical                  

D.

together

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

punctual

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...