Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

stadium                 take                 way                     bank

A.

stadium                 

B.

take                 

C.

way                     

D.

bank

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bank

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...