Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

health                    think                       toothache                       other

A.

health                    

B.

think                       

C.

toothache                       

D.

other

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

other

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...