Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

comic                  cotton                     post                      economic

A.

comic                  

B.

cotton                     

C.

post                      

D.

economic

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

post

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...