Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

pain                 afraid                    certainly                     fail

A.

pain                 

B.

afraid                    

C.

certainly                     

D.

fail

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...