Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

pain                 afraid                    certainly                     fail

A.

pain                 

B.

afraid                    

C.

certainly                     

D.

fail

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

certainly     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...