Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

stay                     manage                      may                        play

A.

stay                     

B.

manage                      

C.

may                        

D.

play

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

manage         

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...