Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

economic                   equal                    ethic                       evening

A.

economic                   

B.

equal                    

C.

ethic                       

D.

evening

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ethic      

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...