Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

job                      chosen                       chop                      pot

A.

job                      

B.

chosen                       

C.

chop                      

D.

pot

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

chosen

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...