Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

burden                survive                    curtain                     furnish

A.

burden               

B.

survive                    

C.

curtain                     

D.

furnish

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

survive              

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...