Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

cues                  care                   coke                    cite

A.

cues                  

B.

care                   

C.

coke                    

D.

cite

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cite

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...