Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

struggle               publish                compulsory                      curriculum

A.

struggle               

B.

publish                

C.

compulsory                      

D.

curriculum

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

curriculum

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...