Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

naked                 formed                 trusted                    recorded

A.

naked                 

B.

formed                 

C.

trusted                    

D.

recorded

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

formed     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...