Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

bags                  graphs                  lands                  days

A.

bags                  

B.

graphs                  

C.

lands                  

D.

days

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

graphs  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...