Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

diving           discover          discipline            divide

A.

diving           

B.

discover          

C.

discipline            

D.

divide

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

diving

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...