Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

diving           discover          discipline            divide

A.

diving           

B.

discover          

C.

discipline            

D.

divide

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...