Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

come                 comfort                   some                comb

A.

come                 

B.

comfort                   

C.

some                

D.

comb

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

comb

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...