Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

children               child               line             sign

A.

children               

B.

child               

C.

line             

D.

sign

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

children

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...