Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

item                   idiom                idle                ideal

A.

item                   

B.

idiom                

C.

idle                

D.

ideal

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

idiom

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...