Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

washed                parted                passed               barked

A.

washed                

B.

parted                

C.

passed               

D.

barked

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

parted

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...