Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

breather               feather               heather              leather

A.

breather               

B.

feather               

C.

heather              

D.

leather

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

breather

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...