Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

cottage             cotton           coffee          copilot

A.

cottage             

B.

cotton           

C.

coffee          

D.

copilot

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

copilot

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...