Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

legal          petal              pedal            level

A.

legal          

B.

petal              

C.

pedal            

D.

level

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...