Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

legal          petal              pedal            level

A.

legal          

B.

petal              

C.

pedal            

D.

level

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

legal

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...