Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

stronger                longer               finger              singer

A.

stronger                

B.

longer               

C.

finger              

D.

singer

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

singer

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...