Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

tooth              breath              myth               with

A.

tooth              

B.

breath              

C.

myth               

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

with

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...