Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

ask                 angry               bad                hat

A.

ask                 

B.

angry               

C.

bad                

D.

hat

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ask

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...