Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

row            cow               show             mow

A.

row            

B.

cow               

C.

show            

D.

 mow

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cow

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...