Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

causal              causative               cause                casual

A.

causal              

B.

causative               

C.

cause                

D.

casual

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...