Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

causal              causative               cause                casual

A.

causal              

B.

causative               

C.

cause                

D.

casual

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

casual

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...