Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

eight                height                   weight                 vein

A.

eight                

B.

height                   

C.

weight                 

D.

vein

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

height 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...