Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

beard             near               beer             bear

A.

beard             

B.

near               

C.

beer             

D.

bear

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bear

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...