Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

month             boss              shop              got

A.

month             

B.

boss              

C.

shop              

D.

got

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

month

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...