Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

promise             devise             surprise               realise

A.

promise             

B.

devise             

C.

surprise               

D.

realise

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

promise

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...