Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

bear             hear             pear            share

A.

bear             

B.

hear             

C.

pear            

D.

share

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hear

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...