Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

dirty              recycle               empty            yearly

A.

dirty              

B.

recycle               

C.

empty            

D.

yearly

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

recycle

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...