Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

smooth              book              good             look

A.

smooth              

B.

book              

C.

good             

D.

look

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

smooth

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...