Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

come                 roll                comb               grow

A.

come                 

B.

roll                

C.

comb              

D.

 grow

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

come

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...