Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

deaden                seatbelt                    dealer                  creamy

A.

deaden                

B.

seatbelt                    

C.

dealer                  

D.

creamy

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

deaden

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...