Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

forged                noticed                    struggled                     composed 

A.

forged  

B.

noticed  

C.

 struggled  

D.

composed 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

noticed

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...